اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

خدمات ثبتی » ثبت شركتها » نكات كليدي ثبت شركت ها

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 4722 نسخه چاپی

شرکت های تجاری به محض تاسیس باید به اداره ثبت اعلام و در دفاتر ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

نكات كليدي ثبت شركت ها

شرکت های تجاری به محض تاسیس باید به اداره ثبت اعلام و در دفاتر ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

ماده۱۹۵ قانون تجارت مقرر می دارد که: ثبت کلیه شرکتها ی مذکور در این قانون الزامی وتابع مقررات قانون ثبت شرکت ها می باشد. ثبت شرکت های تجاری مستلزم رعایت تشریفاتی است که ماده۱۹۷قانون تجارت به آن اشاره نموده است. مطابق این ماده قانونی خلاصه شرکت نامه و منضمات  آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه ظرف مدت یک ماه از تشکیل شرکت جهت اطلاع عموم اعلان می گردد.

ثبت و اعلان شرکت های تجاری به اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت این امکان را می دهد که با مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها در اداره ثبت محل اقامت شرکت از میزان دارایی و حدود اختیارات مدیران شرکت و نحوه فعالیت آن اطلاع رسمی بدست آورند یا از شرکتنامه و مندرجات دفاتر ثبت شرکت سواد مصدق تحصیل نمایند. به همین منظور ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکتها را موظف نموده است تا در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نمایند که تحت چه شماره ای در ایران به ثبت رسیده اند و ماده ۲۶ آیین نامه قانون ثبت شرکت ها نیز مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی را برای عموم آزاد اعلام نموده است.

دو نوع دفتر ثبت در اداره ثبت شرکت ها وجود دارد. یکی دفتر ثبت شرکت های داخلی جهت ثبت شرکت های داخلی و دیگری دفتر ثبت شرکت های خارجی به منظور ثبت شرکت های خارجی که با وصول تقاضای ثبت هر شرکت، به ترتیب تاریخ در ذیل شماره معینی به ثبت میرسد. برای ثبت هر شرکت لااقل ۴ صفحه سفید در دفتر ثبت شرکت ها تخصیص داده میشود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن میگردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه به ثبت برسد یا به تدریج که وارد میشود در ذیل خود شرکت و در صفحات سفیدی که تخصیص یافته ثبت خواهد شد.(م۱۵ن.ا.ق.ث.ش)

علاوه بر صفحات سفیدی که بر طبق ماده ۱۵ مقرر شده برای هر شرکت باید یک پرونده مخصوصی تشکیل شود. در این پرونده برای خود شرکت و هر یک از شعب آن یک لفافه تخصیص داده میشود که اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط میگردد. پس از آن یک نسخه از اظهارنامه های دیگری که راجع به تغییرات باشد و همچنین کلیه اوراقی که راجع به آن شرکت یا شعبه یا نماینده آن باشد در پرونده و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد.(م۱۶ن.ا.ق.ث.ش)

ثبت شرکت های تجاری ایرانی

به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب و طبق ماده ۱۹۵ قانو تجارت ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت اجباری است. ثبت شرکت های ایرانی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در خارج از تهران به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت صورت میگیرد. در مناطقی که اداره ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در دادگاه شهرستان یا بخش با رعایت تشریفات قانونی به عمل خواهد آمد.

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجاری که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد و بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت نیز ثبت شرکت نامه را اجباری میداند. البته با توجه به مواد ۶، ۱۸ و ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص تنظیم شرکت نامه لازم نمی باشد.

مفاد اوراق شرکت نامه که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه و در اختیار مؤسسان شرکتها قرار میگیرد به شرح ذیل است:

 نام شرکت

 نوع شرکت

 موضوع شرکت

 مرکز اصلی و نشانی کامل آن

 اسامی شرکا یا مؤسسان و شناسنامه و محل اقامت آنها

 مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن

 سرمایه شرکت اعم از نقدی یا جنسی

 میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا

 مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند

 موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت

 فسخ شرکت مطابق ماده ۹۳ قانون تجارت

 محل شعب فعلی شرکت

 بازرسان شرکت

 سایر شرایط

مؤسسان شرکتهای تجاری شرکت نامه مذکور را که به صورت اوراق چاپی در اختیار آنها قرار می گیرد تنظیم می نماید که عیناً پس از امضاء و ارایه آن به اداره یا دوایر ثبت شرکت ها عینا در دفترر ثبت شرکت ها وارد و ثبت میشود که پس از ابطال تمبر حق الثبت شرکت ها حکم اسناد رسمی را خواهد داشت ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم میشود به عمل خواهد آمد. این تقاضانامه به صورت چاپی از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه و در اختیار مدیران شرکت قرار می گیرد و مفاد آن به شرح ذیل است:

 نام کامل شرکت

 نوع شرکت

 موضوع شرکت

 مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آ ن

 اسامی شرکا یا مؤسسان

 مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن

 سرمایه شرکت

 میزان سهام هر یک از شرکا

 مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق  امضا دارند

 ترتیب تقسیم سود شرکت

 مواقع رسیدگی به حساب

 فسخ شرکت مطابق ماده ۹۳ قانون تجارت

 محل شعب شرکت

 بازرس شرکت

اداره ثبت شرکت ها در اجرای مواد ۶ و ۲۰ لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی عام وخاص اظهارنامه ای را به صورت نمونه چاپی تهیه نموده است که در مواقع همان تقاضانامه ثبت شرکت میباشد که باید در دو نسخه مطابق ماده۷ لایحه مذکور تنظیم گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت ها

آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها و نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مدارکی را که هر یک از شرکت های تجارتی باید به ضمیمه تقاضانامه به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند به شرح ذیل تعیین نموده است:

شرکت های سهامی

 یک نسخه اصل از شرکت نامه

 یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

 نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن

 اسامی شرکا با تعیین اسم واسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آنها

 سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و۴۴ قانون تجارت

شرکت های با مسئولیت محدود

 یک نسخه مصدق از شرکتنامه

 یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

 اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

 نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

شرکت های تضامنی

 یک نسخه مصدق از شرکتنامه

 یک نسخه مصدق از اساسنامه

 نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

 اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

شرکت های مختلط غیر سهامی

 یک نسخه مصدق از شرکتنامه

 یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

 اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند

شرکتهای مختلط سهامی

 یک نسخه مصدق از شرکتنامه

 یک نسخه مصدق از اساسنامه

 اسامی مدیر یا مدیران شرکت

 نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن سرمایه

 سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و۴۴ قانون تجارت

 نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

شرکت های نسبی

 یک نسخه مصدق از شرکتنامه

 یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

 اسامی مدیر یا مدیران شرکت

 نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

شرکت های تعاونی

مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تعاونی به شرح ذیل است:

 مجوز تشکیل شرکت، صادره از وزارت تعاون

 فهرست مشخصات داوطلبان تشکیل شرکت تا تاریخ اولین مجمع عمومی عادی

 رسید پرداخت وجه لازم التأدیه سرمایه شرکت که نقداً پرداخت شده است

 آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی

 اسامی حاضرین در جلسه اولین مجمع عمومی عادی

 صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

 اسانامه مصوب اولین مجمع عمومی عادی

 اعلام قبولی هیئت مدیره، و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل

 صورت جلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه، مدیر عامل و دارندگان امضاهای مجاز

 تقاضانامه ثبت شرکت

 شرکت نامه

اداره یا دایره ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک تعرفه شده برای ثبت شرکت اقدام به بررسی آنها می نماید و چنانچه نقصی در مدارک مشاهده نمود مراتب را به مسؤلان شرکت اعلام میدارد تا نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند وچنانچه مدارک به صورت کامل ارائه شده باشد، حق الثبت از متقاضیان وصول و مفاد شرکت نامه را در دفتر ثبت شرکت ها ثبت مینماید.

اداره ثبت شرکت ها پس از تکمیل ثبت شرکت و انتشار آگهی مربوطه، یک نسخه از تقاضانامه را که به امضاء تقاضا کننده رسیده است با منضمات آن ضبط نموده و نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت، امضاء ومهر نموده و به تقاضا کننده تسلیم می نماید. این سند، سند ثبت شرکت محسوب می شود.

خلاصه شرکت نامه و منضمات آن که در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت آگهی می گردد باید متضمن نکات ذیل باشد:

 نمره و تاریخ ثبت شرکت

 مقدار سرمایه( با تعیین مقداری که پرداخته شده و آنچه شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)

 اسامی مدیر یا مدیران

 تاریخ تشکیل وختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء ضامن نیز منتشر شود (م۷ن.ق.ت).

حق الثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری

تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ حق الثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری را به طریق ذیل تعیین می نماید:

 تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده هزار ریال، هشتاد ریال که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر نخواهد بود.

 تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال، هر ده هزار ریال، پنجاه ریال.

 تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال، هر ده هزار ریال، سی و پنج ریال.

 تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال، هر ده هزار ریال، بیست ریال.

 تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال، هر ده هزار ریال، پانزده ریال.

 از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعاً دویست و پنجاه هزار ریال.

 از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعاً سیصد و پنجاه هزار ریال.

 حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکراست و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه دو هزار ریال است( با توجه به بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در

موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بند الف تبصره ۷۷ قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور به میزان ۵۰% افزایش یافته است).

ثبت شعب شرکت

چنانچه ثبت شعبه یا شعب شرکت همزمان با ثبت خود شرکت به عمل آید، نام شعبه یا شعب شرکت در تقاضانامه ثبت شرکت درج و شرکت وشعب آن با یکدیگر به ثبت می رسد. در آن صورت باید مطابق ماده ۸ آیین نامه قانون ثبت شرکت ها سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن به اداره ثبت محل وقوع شعبه یا شعب جهت انتشار ارسال گردد.

اگر شرکتی بعد از ثبت بخواهد شعبه یا شعبی را ایجاد نماید، برای ثبت هر شعبه باید تقاضانامه مخصوصی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا نسبت به ثبت شعبه در دفتر ثبت شرکت ها اقدام و در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و یکی از روزنامه های محل شعبه شرکت نیز آگهی شود.

ثبت تغییرات در شرکت های ایرانی

ممکن است در زمان حیاط و فعالیت شرکت های تجاری تغییراتی در اساسنامه یا نحوه اداره شرکت ومدیران وغیره صورت بگیرد که به لحاظ حفظ منافع اشخاص ثالث تغییرات مزبورباید ثبت واز طریق روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی گردند.

تغییرات تا زمانی که ثبت و آگهی نشده باشند نسیت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ماده ۹ نظام نامه قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد: در هر موقع که تصمیماتی به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابند و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظام نامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

به منظور ثبت تغییرات شرکت، مدارک مربوط به تغییرات به انضمام تقاضانامه مربوطه از طرف مدیران شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و در صورت عدم مغایرت با قانون و اساسنامه شرکت، پس از دریافت حق الثبت، تغییرات مزبور در دفتر ثبت شرکت ها ذیل ثبت شرکت ثبت و خلاصه آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد.

 ثبت شرکت های خارجی

اصل۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. و از طرفی به موجب ماده۳ قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با استناد به اصل مذکور از ثبت شرکت های خارجی امتناع می نمود که شورای نگهبا ن در پاسخ به استعلام شماره۸۳۲۴۰   مورخ ۸/۰۱/۱۳۶۰مرحوم شهید رجایی نخست وزیر وزیر وقت در خصوص وجود مغایرت بین ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها و اصل ۸۱ قانون اساسی، در نظریه مورخ ۲/۰۲/۱۳۶۰ خود چنین اعلام نموده است: شرکت ها ی خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منقعد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نماید و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.

ثبت شرکت ها ی خارجی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران انجام و مطابق ماده ۵ نظام نامه اجرا ی قانون ثبت شرکت ها مصوب۱۳۱۰ برای ثبت هر شرکت خارجی تسلیم مدارک ذیل لازم است:

 اظهار نامه ثبت

 یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

 یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران و درصورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیار نامه هر یک از آن ها.

تبصره- هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن  به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر گردیده، علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیاز نامه همراه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیاز نامه تسلیم شود. اظهار نامه ثبت شرکت خارجی مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها با ید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:

 نام کامل شرکت

 نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

 مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

 تابعیت شرکت

 مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

 آخرین بیلان شرکت مشروط بر این که قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

 در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

 شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

 شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

 نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند. (ماده ۲۳ مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی را که در قانون ثبت شرکت ها مذکور است کسی می داند که شرکت خارجی باو اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب می شود)

 اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

 تعهد به این که همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها نیز مقرر می دارد که رونوشت اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان و همچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند تصدیق گردد و امضا آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار مملکتی که امضا در آن جا واقع شده یا نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملکت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

ثبت شعب شرکت خارجی

برای ثبت هر شعبه شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است:

 اظهارنامه ثبت به فارسی

 سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران.

 سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

تبصره- ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت بعمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.(م۸ق.ث.ش)

همان طور که د رخصوص ثبت شرکت های داخلی اشاره شد اداره ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک به بررسی آن ها اقدام و چنانچه کامل و بدون نقص و موافق مقررات قانونی باشد با دریافت حق الثبت، خلاصه اظهارنامه ثبت را در دفتر ثبت شرکت های خارجی ثبت نموده و ذیل آن را نماینده یا نمایندگان شرکت امضا می نمایند و مراتب ثبت شرکت و خلاصه ثبت آن را به هزینه خود شرکت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران آگهی می نماید.

۲-۲-۵ مطابق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون ثبت شرکت ها هرگاه یکی از نکات مذکور در فقره ۱و ۲ و۳ و۴ و۵ و۸ و۱۰ و۱۱ ماده ۶ تغییر یابد و اگر شعب جدیدی تأسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود، تغییرات مزبور و تأسیس شعب و یا تعیین نمایندگان جدید نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود.

حق الثبت شرکت های خارجی همان مبالغی است که برای شرکت های داخلی مقرر است که به نسبت سرمایه تعهد شده شرکت خارجی محاسبه می گردد.

ثبت مؤسسات غیرتجاری

مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و مؤسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممنوع می باشد.(ماده ۱ آئین نامه اصلاحی)

ماده ۲ آئین نامه مقرر می دارد: تشکیلات و مؤسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند:

الف- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

ب- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن بعمل می آید. ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها بعمل خواهد آمد.(ماده ۳ آئین نامه)

ماده ۵ آئین نامه مقرر می دارد: اظهارنامه ثبت تشکیلات و مؤسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضا و حاوی نکات ذیل باشد:

 اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع مؤسسه و مراکز و شعب آن.

 اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن مؤسسات و تشکیلات معین شده اند.

 اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.

 تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام کشوری که مؤسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که مؤسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.

 تعیین ضمایم اظهارنامه.

 اظهارنامه یاد شده به موجب ماده ۶ آئین نامه باید دارای ضمایم زیر باشد:

 نسخه اصلی یا رونوشت وکالت نامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد.

 رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که مؤسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسی.

 دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صوتی که اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.

 صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و معرفی کسانی که حق امضا دارند.

 یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهربانی(نیروی انتظامی) در صورتی که موضوع ثبت، طبق مدلول ردیف الف از ماده ۲ این آئین نامه باشد.

 رسید پرداخت حق الثبت.

درصورتی که ظرف ۱۵ روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی باشد دفتر اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولاً تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکت ها اقدام به رد آن خواهد کرد. ولی در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفترمخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید. مؤسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مورد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

حق الثبت مؤسسات غیر تجاری

بند ب تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ حق الثبت مؤسسات غیر تجارتی را به طریق زیر تعیین می نماید:

ب- حق الثبت مؤسسات غیر تجاری موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۲۸/۸/۱۳۴۶ قانون ثبت شرکت ها که بدون سرمایه می باشند، چهار هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است:

 حق الثبت مؤسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنج هزار ریال.

  حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال.

 حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال.

 حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال.

 حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه یک هزار ریال است.

مطابق بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بند ب تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور به میزان ۵۰% افزایش یافته است.

 

 

نكات كليدي ثبت شركت ها

برچسب ها : پرتال جامع مشاورین والا مشاوره دانلود رایگان برنامه ریزی کار وسرمایه پول خرید فروش کارفرما والا پورتال جامع مطالب مرتبط دانلود رایگان برند درخواست وام بانکها رتبه بندی چک فروشگاه سامانه بیمه کارگزار مالیات فرم اظهارنامه مالیاتی چگونگی پرکردن فرم مالی حسابداری حسابرسی دانلود فرم دانلود رایگان مشاوره بررسی آمار حساب مراحل دسترسی جامع والا پرتال رشت گیلان عکس فیلم دفاع کمک مالی اقتصاد مالیات ارزش افزوده حقوق کارمندان کارگران استخدام والا حسابداری حسابرسی مهاجرت بیمه حق بیمه اموزش حسابداری صلاحیت پیمانکاری مشاور مالیاتی دفاعیه مالیاتی مشمول مالیات ارزش افزوده هیات حل اختلاف ابلاغیه دارایی هیات بند 3 برگ تشخیص اظهارنامه عملکرد اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده اسناد مالی صورتهای مالی مالیات قطعی لیست حقوق و دستمزد لیست بینه پیمانکاران کارفرمایان جریمه دیرکرد معافیت مالیاتی. منطقه آزاد ثبت شرکت تغییرات شرکت نمونه فرم اساسنانه نمونه صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره ماده اساسنامه قانون مالیات های مستقیم ماده تبصره مالیات تکلیفی برگ متمم گزارش حسابرسی سامانه ثبت شرکتها. ساجات رتبه بندی شرکت امتیاز پرسنل مرخصی بیمه بیکاری قانون کار قوانین مالیاتی لایحه مستمری بازنشستگی تحریر دفاتر قانونی گزارش فصلی ماده 169 مکرر. مالیات عملکرد بدهی مالیاتی. تسهیلات دارایی جاری نسبت های مالی سرمایه افزایش سرمایه ثبت برند تعیین نام شرکت تاسیس شرکت روزنامه رسمی چاپ آگهی قانون اصلاحی تامین اجتمایی اداره کار کارگر عائله مندی حقوق مبنا حقوق و دستمزد سرمایه در گردش بستانکار استانداردهای حسابرسی استاندارد حسابداری حسابداری پیمانکاری. حسابداری صنعتی دانلود رایگان فیلم اظهارنامه فیلم آموزشی. جزوه حسابداری راهنمای ثبت نام تنظیم سند دوره ی مالی ماهیت حساب انواع حسابداری انبارداری انبارگردانی. ساعت کارکرد پرسنل ممنوع الخروج فرار مالیاتی حوزه مالیاتی کداقتصادی شناسه ملی فاکتور رسمی کارشناس رسمی دادگستری نظام مهندسی سازمان امورمالیاتی رسیدگی دفاتر رسیدگی گزارش خرید و غروش اصلاح اظهارنامه. چک سفته چک برگشتی صندوق فروشگاهی. سامانه استعلام مالیات بر ارث ارث یارانه یارانه نقدی افزایش قیمت اقتصادی تورم خودرو سابقه بیمه مشاهده سوابق بیمه افزایش حقوق مودی مودیان معاف معاف از مالیات بانک نکات مهم معاملات فصلی اخبار اقتصادی ضمانتنامه بانکی کد کارگاه نقل و انتقال سهام نسخه جدید لیست الکترونیکی انبوه سازان رتبه بندی

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید