اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

تعاریف مهم پیمانکاری

۱۷ تیر ۱۳۹۵ 1880 نسخه چاپی
تعاریف مهم پیمانکاری
پیمان بلندمدت - پیمان مقطوع - پیمان امانی

ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ:

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻃﺮاﺣﻲ,ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺩاﺭاﻳﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻆﻪ ﻳﺎ اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺯ اﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

و ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮاﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻴﺶ اﺯ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﺭا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﻘﻂﻮﻉ:

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻂﻮﻉ ﺑﺮاﻱ ﻛﻞ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاﻱ ﻫﺮﻭاﺣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﭘﻴﻤﺎﻥ اﻣﺎﻧﻲ:

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

برچسب ها : پیمان بلندمدت پیمان مقطوع پیمان امانی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید